12.8.2014

Komisia MZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie prijala dňa 12.8.2014 nas­ledovné uznesenie: uznesenie č. 8–2014
Komisia sa stotožnila s myšlienkou regulácie vysielačov na území mesta a odporučila schváliť obstaranie Zmien a doplnkov 2014 ÚpN mesta Prešov na úpravu regulatívu pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb na území mesta Prešov podl'a návrhu občianskej iniciatívy