2.1.2017

Regulatív pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb – vysielačov v rámci územného plánu bol schválený. Oznámenie mesta Prešov o zverejnení Závaznej časti územného plánu v zneni zmien a doplnkov 2015 VZN 12/2016, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli dna 14.12.2016: http://egov.presov.sk/default.aspx?… RL 5.2 Regulatívy pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb…, strana 33: VZN 12 2016