Krakow - podobná snaha ako v Prešove

Poľský Krakov vedie svet k zodpovednému postoju k rizikám elektromagnetic­kých polí

Krakov – Medzinárodné fórum na ochranu pred elektromagnetickým znečistením životného prostredia s podtitulom „Právo na informovanie občanov“, ktoré sa konalo v pondelok 16. januára 2017, informovalo, že zodpovedná samospráva, odborné inśtitúcie a participácia občanov dokáže zmierniť explóziu elektromagnetického žiarenia, ktorá ohrozuje zdravie ludí

Fórum sa zaoberalo dvoma hlavnými otázkami: nevhodným územným rozhodovaním v súvislosti s umiestňovaním komunikačných základňových staníc a programom, ktorý umožní poskytnúť voľne dostupné monitorovacie zariadenie na meranie expozície elektromagnetickým poliam pre občanov.

„Bez prístupu k informáciám nemôžeme ani bojovať proti hrozbám, ani sa im vyhnúť,“ povedal Prof. Jacek Majchrowski, historik, ktorý fórum založil. „Ochrana pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí je veľmi horúcou témou. Rok 2016 sa zdá byť v tejto oblasti prelomovým, vďaka aktivistom, rovnako ako aj mestskému zastupiteľstvu Krakove.“

Majchrowski tiež poznamenal, že obyvatelia Krakova už niekoľko rokov (rovnako ako vo zvyšku sveta) protestovali proti umiestneniu nových základňových staníc a zvýšeniu ich výkonu tak, aby neboli vystavení zvýšeným emisiám elektromagnetického poľa (EMP). Rozpočet mesta vyčlenil prostriedky na nákup moderného vybavenia na meranie elektromagnetických polí. Mesto zriadilo “Centrum pre dialóg”, ktoré občania môžu navštíviť a diskutovať o tom, ako sú ovplyvnení elektromagnetickým žiarením. „Majte na pamäti, že verejnosť má právo na úplné informácie o stave životného prostredia, v ktorom žije. Zaisťuje to rad právnych nástrojov: celoeurópskych a národných, vrátane Aarhuského dohovoru, smernice Európskeho parlamentu o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, zákona o ochrane životného prostredia a ústavy, najmä článku 74. Každý má právo na informácie o stave a ochrane životného prostredia.“

Krakov sa stal popredným hráčom pri riešení škôd z emisií elektromagnetic­kej/mikrovlnnej radiácie. Dr. Galdzinska-Calik je držiteľom titulu PhD v odbore ekonómia s postgraduálnym štúdiom oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia. Stojí v prvej línii ako spojovník medzi občanmi a úradmi. „Bývali sme v lokalite s veľkou základňovou stanicou a umreli nám traja susedia, naša dcéra sa stala elektrosenzitívna (EHS).“ Podľa dr. Galdzinskej je cieľom fóra jednoducho „informovať a poukázať na aktivity, ktoré Krakov podniká voči znečisteniu elektromagnetickým žiarením.“

http://krakow.pl/…dowiska.html

Stranka mesta: http://www.krakow.pl/…ycznymi.html

Konkretny postup mesta: http://www.krakow.pl/…zed_pem.html