Slide background

Občianska iniciatíva za reguláciu vysielačov

Slide background

PODPORTE VÝZVU!
na novelu vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách
na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity...

Naša misia

Vytvorenie verejného tlaku na zmenu legislatívy Slovenskej republiky v súlade s najnovšími poznatkami vedy a odporúčaniami EU parlamentu na zavedenie pravidiel a zvýšenie opatrnosti pri účinkoch elektromagnetického žiarenia na zdravie ľudí.

Aktuality

30.7.2020

TRETIA VÝZVA Ministerstvu zdravotníctva SR zo dňa 25.5.2020, ktorú podala INICIATÍVA ZA NOVELU VYHLÁŠKY MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich predpisov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia (ďalej len „VÝZVA“). tretia výzva priloha 1 k vyzve priloha 5 k vyzve viac v článku: http://www.regulaciavysielacov.sk/…ok/30-7-2020

22.4.2020

Koronavírus a 5G: žiaden výskum nepotvrdil spojitosť medzi frekvenciami 5G a koronavírusom. Výskum však potvrdil oslabenie imunitného systému v súvislosti s neionizujúcim mikrovlnným žiarením, ktoré používajú mobilné telefóny a BTS stanice. Viac v článku: Corona 5G

10.3.2020

Užitočné odporúčania na zníženie zdravotných rizík EMP (v angličtine) https://ignir.org/?… a ďalšie zaujímavé čítanie Pearce liability


Vysielače a žiarenie

Elektromagnetické rádiofrekvenčné žiarenie predstavuje všetky zdroje, ktoré pracujú vo frekvenčnom rozsahu 100 kHz až 300 GHz. Prirodzené zdroje elektromagnetického žiarenia sa v tomto rozsahu nenachádzajú. Patria sem výhradne umelé, človekom vytvorené zdroje, akými sú napr. mobilné telefóny, základňové stanice mobilnej siete, mikrovlnné rúry, Wi-Fi, Bluetooth, rozhlasové a televízne vysielače, satelity, GPS, radary, apod. Skrátka ide o techniku, ktorá je tu s nami sotva polstoročie.I to je dôvod, prečo na tento typ elektromagnetického žiarenia nie sú živé organizmy evolučne prispôsobené.

RIZIKÁ

Elektromagnetické žiarenie emitované z mobilných telefónov, základňových staníc mobilnej telekomunikačnej siete, Wi-Fi, TV a rozhlasových vysielačov a im podobných zdrojov má svoje špecifiká. Je charakterizované viacerými vlastnosťami, napr. intenzitou, frekvenciou (vlnovou dĺžkou), moduláciou, zmenami v čase, polarizáciou, dobou expozície, apod. Akákoľvek z kombinácií týchto vlastností môže znamenať pre živé organizmy a životné prostredie istú záťaž, s ktorou sa nie vždy dokáže bez problémov vyrovnať. Z dlhodobého hľadiska ide teda o environmentálny faktor, ktorý významne ochudobňuje kvalitu životného prostredia. Je prítomný len tam, kde vstúpila noha človeka. Účinky rádiofrekvenčného žiarenia môžeme klasifikovať ako:

 1. Tepelné (termálne)
 2. Biologické (netermálne)

Oficiálne limity expozície

S cieľom chrániť obyvateľstvo žijúce v okolí TV a rozhlasových vysielačov, základňových staníc mobilnej siete a užívateľov mobilných telefónov pred účinkami elektromagnetických polí, prijímajú regulačné orgány určité bezpečnostné opatrenia. Na svete nájdeme veľa národných a nadnárodných smerníc, avšak jedna z nich je všeobecne najviac uznávaná. Vychádza z odporúčaní, ktoré vytvoril nezávislý Medzinárodný výbor na ochranu pred ne-ionizujúcim žiarením (International CommissionforNon-IonizingRadia­tionProtection), skrátene ICNIRP. Odporúčania sú výsledkom výskumu Medzinárodného zväzu elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE) a v roku 1998 boli pretransformované do bezpečnostných smerníc vo viac ako 80 krajinách po celom svete. Je nutné podčiarknuť, že tieto smernice vychádzajú z predpokladu, že rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Svedčí o tom aj fakt, že smernice sú frekvenčne závislé a neberú ohľad na moduláciu. Predpokladajú, že ekvivalentná dávka žiarenia s konštantnou amplitúdou je v tkanive viac absorbovaná, než dávka rovnako intenzívneho impulzného žiarenia (s premenlivou amplitúdou). Pre posúdenie oficiálnej expozície je teda postačujúce, ak sa vykoná meranie len efektívnych hodnôt (RMS) počas určitého pevne zvoleného časového intervalu. Toto meranie však nemusí počítať s maximálnymi špičkovými impulznými výchylkami, charakteristickými práve pre moderné telekomunikačné digitálne signály.
Európska komisia prijala smernice za záväzné pre všetky členské štáty EU. Vstupom Slovenska do členstva EU boli automaticky prijaté do lokálnej legislatívy. Tvoria základ vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 534/2007 Z.z. o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. Jej detailné znenie môžete nájsť na tejto linke.

Dovolené úrovne elektromagnetických polí pre obyvateľov podľa Vyhlášky MZ SR č.534/2007 Efektívne hodnoty pre nepretržitú expozíciu (RMS)

Frekvenčný rozsah Intenzita elektrického pola E (V/m) Hustota magnetického toku B (nT) Hustota radiačného toku S (µW/m²)
0,15 MHz až 1 MHz 87 920 / f
1 MHz až 10 MHz 87/ f1/2 920 / f
10 MHz až 400 MHz 28 92 2 000 000
400 MHz až 2000 MHz 1,375.f1/2 4,6.f1/2 5000.f
2 GHz až 300 GHz 61 200 10 000 000

kde f je frekvencia z rozsahu v daných jednotkách, uvedeného v ľavom stĺpci. Pre frekvencie 100 kHz až 10 GHz sa úrovne intenzity rádiofrekvenčné­hožiarenia počas merania priemerujú za 6 minútový interval.

V dnešnej dobe považujeme súčasné normy expozície, založené výhradne na tepelných účinkoch, za zastaralé a nedostatočné. Tisíce štúdií preukazujú, že netepelné (biologické) účinky môžu byť z dlhodobého hľadiska výrazne pre živé organizmy škodlivejšie.


Základňové stanice mobilnej siete

Základňové stanice (z angl. BTS – Base TransceiverSta­tions) sú základnými elementami tvoriacimi pozemnú sieť pre fungovanie mobilnej telekomunikácie. V súčasnosti patria medzi najintenzívnejšie zdroje elektromagnetických rádiofrekvenčných polí v blízkosti našich obydlí. Vďaka ich invazívnej penetrácii do miest i na vidiek prakticky už takmer neexistuje lokalita, ktorá by nebola exponovaná mikrovlnným signálom. Nemálo prípadov sa týka i rušenia citlivých elektronických zariadení v ich blízkosti (rozhlas, TV). Sieť týchto neustále aktívnych vysielačov tvorí základ pokrytia signálom pre mobilné telefóny a iné telekomunikačné zariadenia.

Zakladnova stanica

Zakladnova stanica

Najhustejšie rozloženie základňových staníc nájdeme tam, kde sa zdržiava najviac ľudí. Je to spravidla v mestách,platí vzťah, čím hustejšie osídlenie, tým väčší dopyt po online službách a tým hustejšia sieť vysielačov. Lokality v okruhu 50 až 300 m od antén základňových staníc patria do zónys vysokou intenzitou elektromagnetického poľa. Obyvateľstvo, ktoré žije v týchto zónach je pre neustálu zvýšenú intenzitu elektromagnetického pozadia náchylnejšie reagovať na jeho pôsobenie rôznymi prejavmi.
Aby to však nebolo úplne jednoduché, anténne systémy základňových staníc majú určitú horizontálnu a vertikálnu smerovosť. Nie je teda úplne identická situácia s ohľadom na expozíciu na prízemí (úroveň terénu) v porovnaní s najvyšším poschodí bytovky. Rovnako nie je identická situácia, pokiaľ sa anténne systémy základňových staníc nachádzajú na streche predmetnej bytovky v porovnaní s umiestnením na streche protiľahlej bytovky. V tých druhých prípadoch to bude vždy markantne vyššia expozícía.Biologické limity expozície

Niektoré krajiny si stanovili bezpečnostné limity o niekoľko rádov nižšie, než odporúčajú smernice ICNIRP. Ide predovšetkým o dôvody lepšej ochrany obyvateľov pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí. Na základe tisícov štúdií, ktoré preukázali jednoznačné mechanizmy netepelného vplyvu expozície na živé tkanivá, možno tvrdiť, že smernice ICNIRP nás nechránia dostatočne. Biologické limity sú úplne odlišné od oficiálnych limitov osobnej bezpečnosti a väčšinou sa jedná o výrazne prísnejšie limity, ktoré sú frekvenčne nezávislé. To znamená, že nezávisle od frekvencie alebo modulácie, definujú maximálnu možnú expozíciu bez výrazných negatívnych vplyvov na živé organizmy. Na rozdiel od oficiálnych hygienických limitov sú obvykle interpretované ako špičkové úrovne intenzity.
Prvýkrát, už v roku 2000, bol na konferencii v rakúskom Salzburgu prijatý preventívny limitpre „vysokofrekvenčný modulovaný impulzný signál“, používaný v modernej digitálnej komunikácii. Išlo o úroveň1000μW/m² (teda 10 000-krát prísnejší než smernice ICNIRP) Odvtedy vznikli a postupne vznikajú ďalšie neoficiálne limitné hodnoty, ktoré sa snažia nastaviť latku prísnosti tak nízko, aby úrovňami expozície bolo možné dosiahnuť takmer nulový účinok na ľudský organizmus, živočíchy i rastliny.

Odporúčané biologické štandardy a smernice:
Správa BioInitiative 2012 ODPORÚČA AKO BEZPEČNÉ:
1000 µW/m² pre vonkajšie priestory, kumulatívna expozícia RF.
100 µW/m² pre vnútorné priestory, kumulatívna expozícia RF.

Building Biology Institute, Nemecko:
< 0.1 µW/m², bez anomálií
0.1 – 10 µW/m², mierna anomália
10 – 1000 µW/m², ťažká anomália
> 1000 µW/m², extrémna anomália

Prečo regulovať

Predstavte si, že bývate v pokojnej štvrti, v malom rodinnom dome, do ktorého ste investovali okrem svojich financií hlavne svoj čas a energiu… Trvalo dlhšie, kým ste si zrealizovali svoj sen o tom ako má vyzerať Váš domov. Naozajstný domov, so všetkým, čo to prináša … Tam, kde ste naozaj doma.

Zrazu Vám túto idylku naruší niečo, čo ste nečakali, čomu vôbec nerozumiete, len intuitívne cítite, že Vás to môže ohroziť…

Tým niečím je 9 metrový stožiar s troma anténami, nazývaný tiež základňová stanica mobilného operátora /BTS/, ktorá sa zo dňa na deň vypína na susednej budove, priamo nad Vašou záhradou.

Hneď Vás napadne, že to musel niekto povoliť a prečo, ak je to vo Vašom bezprostrednom susedstve, Vás o tom nikto neinformoval a nepýtal sa na Váš názor. Prvé, čo urobíte je, že kliknete na internet a nestačíte sa čudovať… Otvára sa Vám doteraz nepoznaná oblasť. Nájdete stránky o elektromagne­tickom žiarení, videá a odborné filmy venované tejto problematike. Vaše obavy sa potvrdzujú… Život pod vysielačom mobilného operátora môže mať závažný vplyv na zdravie.

Vaša cesta vedie na príslušný stavebný úrad. Dozviete sa, že všetko je legálne povolené, v súlade so stavebným zákonom. Pýtate sa, či nikoho nezaujímal názor ľudí bývajúcich v okolí a odpoveďou je, že pre rozhodnutie konkrétneho úradníka to nebolo vôbec potrebné. Mobilný operátor deklaroval splnenie limitov elektromagnetického žiarenia podľa platnej vyhlášky, takže nie je čo riešiť.

Doma klikáte ďalej… Nájdete si akreditovanú firmu na meranie EMG žiarenia a z protokolu o meraní sa dozviete, že hodnoty namerané vo Vašom dome vôbec nespĺňajú požiadavky na zdravé bývanie. Čítate, píšete maily a začnete telefonovať… Spojíte sa s odborníkmi a dozviete sa: …“áno, limity sú nastavené zle, ale nie je verejný ani politický záujem niečo meniť.“

Čo teraz? Bývanie vo Vašom ideálnom domčeku nadobudne zrazu iný rozmer. Ranná káva na terase je spojená s pohľadom na vynímajúci sa vysielač nad Vašou hlavou. Žiari nepretržitý, impulzný signál priamo do Vašej záhrady, do Vašej spálne a Vaše deti budú pod týmto najbližšie roky rásť.
Urýchlim to. Začnete zbierať podpisy, píšete odvolania a získate odborné argumenty.

Možno budete namietať, že vývoj je už taký a rozvoj techniky nezastavíme. Áno, máte pravdu lenže tak, ako je regulované napr. fajčenie, mala by byť regulovaná aj táto oblasť. Obzvlášť pre to, že v Ústave SR máme zakotvené aj právo na ochranu zdravia. Štát svojou legislatívou by teda mal predovšetkým chrániť svojich obyvateľov a nie záujmy mobilných operátorov.

Vyhláška MZ SR č. 534 /2007 Z.z. povoľuje limity, ktoré sú desaťnásobne vyššie ako boli napr. ešte v roku 1992 a vysielače mobilných operátorov tak môžu byť postavené prakticky kdekoľvek – na strechách obytných domov, na školách, nemocniciach, atď… Stačí sa rozhliadnuť okolo seba a zbadáte ich tiež nad svojou hlavou…

Odborníci upozorňujú, že elektromagnetické žiarenie je merateľná veličina a zvýšené úrovne jeho intenzity, najmä nepretržité pobývanie v blízkosti základňových staníc/BTS/, môže mať dopad na zdravie ľudí. Rovnako závažné, ako nekontrolované používanie mobilného telefónu. Mala by platiť zásada preventívneho opatrenia a ochrana pred možnými následkami. Toho sa ale štát vzdal.

Je tu možnosť, že samotné mesto – v zmysle zákona, ochráni zdravie svojich obyvateľov a zapláta tak dieru v systémovom zlyhávaní v štátu v tejto oblasti. V územnom pláne mesta môže upraviť podmienky na výstavbu takýchto stavieb.

Podarilo sa to už v niektorých mestách. Podporte prosím iniciatívu za zmenu regulatívu v umiestňovaní základňových staníc mobilných operátorov v Územnom pláne mesta Prešov.

Aktuálnosť požiadavky je opodstatnená práve sa začínajúcim budovaním ďalšej generácie sietí, ktorá bude pokračovať v najbližších rokoch a znamená rozširovanie jestvujúcich vysielačov, ako aj vznik nových. Mesto môže v územnom pláne usmerniť ich výstavbu s prihliadnutím na možný dopad na zdravie svojich obyvateľov a vstupnými podmienkami tak umožniť mobilným operátorom skvalitniť celý proces prípravy. Tak ako je to aj v niektorých štátoch EÚ /napr. vo Švajčiarsku, Nemecku alebo Taliansku/.

Cieľom tejto iniciatívy nie je zastavenie rozvoja bezdrôtových sietí, ale ich regulovanie v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2011.

„Súčasné bezpečnostné štandardy odporúčané Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) [ICNIRP 1998], ktoré platia aj na Slovensku, sú založené na predpoklade, že energia, ktorú rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie dodá exponovaným tkanivám je bezpečné za predpokladu, že nespôsobí zvýšenie teploty týchto tkanív. Preto je podľa bezpečnostných obmedzení ICNIRP expozícia žiareniu z mobilných telefónov a základňových staníc bezpečná, aj keď je to v jednoznačnom rozpore s klasifikáciou rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia ako možného karcinogénu v skupine 2B podľa IARC [IARC 2013]. Avšak bezpečnostné normy ICNIRP sú už zastarané a vôbec neberú do úvahy netermické účinky žiarenia, ktoré nespôsobujú zohrievanie tkanív, ale pôsobia na ne iným mechanizmom. Takisto nezohľadňujú predĺženú a nepretržitú dobu ožiarenia pri žiarení z bázových staníc.“ Doc.Ing. Igor Belyaev, DrSc.

Legislatíva

Územný plán mesta Prešov, v ktorom sú na str. 31 Regulativy RL5.2 k vysielačom: http://www.presov.sk/…d_file_f.php?… Celý dokument bol schválený Uznesením MsZ mesta Prešov č. 724/2017 zo dňa 28.6.2017

ZNENIE REGULATÍVU MESTA PREŠOV:

RL 5.2 Regulatívy pre umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.) zabezpečujúcich pokrytie mesta službami elektronických komunikácií:

Dôvodová správa k regulatívom RL 5.2 (DOCX, 31kB)

1. Plochy rodinných domov, plochy bytových domov, plochy polyfunkčné občianska vybavenosť + bývanie v zmysle územného plánu mesta vyznačené na výkrese č. 2 – funkčné využitie plôch:

 1. Na týchto plochách sa povoľuje umiestňovať a prevádzkovať stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najnižšej výkonovej triede („Local Area“) alebo v strednej výkonovej triede („Medium Range“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe harmonizovanej európskej normy STN EN 301 502 V12.1.1, vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI).
 2. Na týchto plochách sa povoľuje umiestňovať a prevádzkovať rádiové zariadenia s max. vyžiareným kumulatívnym výkonom EIRP 50 W tak, aby intenzita elektromagnetického poľa E nepresiahla kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S nepresiahne 1 000 μW/m². Dodržanie stanovenej hodnoty sa preukáže výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetic­kého poľa.
 3. Na týchto plochách sa zakazuje umiestňovať a prevádzkovať stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najvyššej výkonovej triede („Wide Area“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe harmonizovanej európskej normy STN EN 301 502 V12.1.1 a rádiové zariadenia s kumulatívnym výkonom vyšším ako 50 W tam, kde intenzita elektromagnetického poľa E presiahne kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S presiahne viac ako 1 000 µW/m².
 4. Ochranné pásmo plôch rodinných domov, plôch bytových domov a plôch polyfunkčných OV+bývanie pre umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najvyššej výkonovej triede („Wide Area“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe normy STN EN 301 502 V12.1.1, ako aj ostatných rádiových zariadení s vyžiareným kumulatívnym výkonom viac ako 50 W tam, kde intenzita elektromagnetického poľa E presiahne kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S presiahne viac ako 1 000 μW/m², je 500 m od hranice plochy vyznačenej na výkrese č. 2 – funkčné využitie plôch.

Ochranné pásmo plôch rodinných domov, plôch bytových domov a plôch polyfunkčných OV+bývanie je možné zmenšiť, ak sa preukáže podrobnými výpočtami priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa, resp. výkonovej hustoty poľa v okolí stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení, že intenzita elektromagnetického poľa E nepresiahne kdekoľvek na vymedzenej ploche kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S nepresiahne viac ako 1 000 μW/m² a prevádzkovateľ bude zaviazaný v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon rádiového zariadenia. Projekt rozloženia intenzity elektromagnetického poľa je verejne prístupnou informáciou.

 1. Na vymedzených plochách je neprípustné rozširovanie a zvyšovanie výkonu existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.), výmena a dopĺňanie telekomunikačných zariadení, ak intenzita elektromagnetického poľa E presiahne kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S presiahne viac ako 1 000 µW/m².

Prevádzkovatelia stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.) preukážu doloženým výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa, že na vymedzených plochách v citlivých miestach, nebude prekročená uvedená hodnota. Citlivými miestami sú miesta, kde sa predpokladá najvyššia hodnota expozície (lokálne maximum intenzity elektromagnetického poľa). Ich poloha sa určí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa vysielačov. Sledujú sa najmä polohy v hlavných smeroch antén a vo vyšších poschodiach domov. Citlivé miesta sa vyskytujú pri priamej viditeľnosti na antény vysielača do vzdialenosti 500 m od antén. Kontrolné merania musia rešpektovať metodiku normy STN EN 50492/A1.

2. Ostatné plochy mesta v zmysle územného plánu mesta vyznačené na výkrese č. 2 – funkčné využitie plôch

 1. Na týchto plochách sa povoľuje umiestňovať stavby stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.) podľa limitov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 354/2007 Z. z.
 2. Na týchto plochách sa odporúča umiestňovať a prevádzkovať stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najnižšej výkonovej triede („Local Area“) alebo v strednej výkonovej triede („Medium Range“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe normy STN EN 301 502 V12.1.1 a ostatné rádiové zariadenia tak, aby intenzita elektromagnetického poľa E nepresiahla kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S nepresiahla 1 000 µW/m².

3. Ostatné podmienky pre umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení

 1. Na zabezpečenie a kontrolu uvedených výkonov slúži Databáza stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) na území Prešova a mapa s ich vyznačením.
 2. Umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) nesmie nevhodne narúšať panorámu mesta, najmä Pamiatkovej rezervácie Prešov a Pamiatkovej zóny Soľná baňa, ako aj ochranné pásma kultúrnych pamiatok a pamiatkových území:

b1. Stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia osadzovať v pamiatkových územiach prioritne v pohľadovo neprístupných polohách.

b2. Pri umiestňovaní rádiových zariadení nenarušiť tzv. piatu fasádu mesta – historické strešné konštrukcie, dôležitosť zachovania ich sklonov, charakteru konštrukcií a historických zariadení ako sú napr. komíny.

b3. Stavby elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) nesmú narušiť významné pohľady, vymedzené hradobným systémom mesta a tiež územie mimo Pamiatkovej rezervácie Prešov. Pohľady na vstupy do pamiatkovej rezervácie zo Sabinovskej a Masarykovej ulice. Významné pohľadové kužele zorných bodov zo západnej strany, ktoré sú z Kúpeľnej a Požiarnickej ulice. Významné urbanistické, architektonické a architektonicko-krajinné pohľady a zorné body v historickej urbanistickej štruktúre mesta (najvýznamnejšie pohľady 1 – 37) sú vyznačené vo výkresoch č. 4 a 5 a zdokumentované vo fotodokumentácii Pamiatková rezervácia Prešov, Zásady ochrany pamiatkového územia – aktualizácia, ktoré vypracoval Krajský pamiatkový úrad Prešov v roku 2006, platné od 16. 2. 2009.

b4. Stavby elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) nesmú narušiť významné architektonicko-krajinné pohľady na prírodnú a kultúrnu krajinu v spolupôsobení s okolitým krajinným horizontom mimo územia Pamiatkovej rezervácie Prešov – najmä pohľadové zorné body a kužele na Kalváriu.

b5. Je neprípustné narušiť siluetu a panorámu pamiatkového územia stavbami elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) vo vyznačených pohľadových kužeľoch, a to:

 • v chránených diaľkových pohľadových kužeľoch na pamiatkové územie č. 1 – 5 (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 1)
 • v chránených pohľadových kužeľoch na pamiatkové územie písm. A – E (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 2)
 • v chránených pohľadových kužeľoch z interiéru pamiatkového územia na dominanty v okolí (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 4 a 5)
 • v chránených pohľadových kužeľoch v interiéri pamiatkového územia (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 4 a 5)

Ďalšie zdroje

1.1. Mapa sietí v ČR www.gsmweb.cz/mapa

1.2. Podklady z BURGERWELLE , www.buergerwelle-schweiz.org
/Príklad projektu telekomunikačnej stavby mobilného operátora vo Švajčiarsku/

1.3. Dokumentárne filmy: http://elektrosmog.voxo.eu/videodokumenty

FULL SIGNAL /Plný signál/ – Česká televízia odvysielala v septembri 2012 film T. Jabariho z roku 2010 (český dabing). S viac než 3,5 miliardami používateľov mobilných telefónov na celom svete, tisíce veží mobilných vysielačov vyrastajú v susedstve obydlí ľudí, škôl na ich strechách. Ľudia začínajú pociťovať dôsledky. Film obsahuje rozhovory s vedcami, zákonodarcami a právnikmi o vplyve mobilných technológií.

RADIANT DAY /Žiarivý deň/ – Nórsky dokument Andreasa Borrngboa z roku 2009, /slovenský dabing/ Dokument, ktorý pátra po vzniku súčasných oficiálnych limitov ICNIRP, prečo sú limity také aké sú, a zároveň opisuje dva proti sebe stojace svety – tých, ktorí tvrdia, že mikrovlny sú neškodné a tých, ktorí pripúšťajú možné dôsledky z chronickej expozície. Dokument dáva priestor vyjadreniam predstaviteľov ICNIRP, WHO, IEEE, nazerá do rakúskeho Salzburgu, oslovuje výskumné tímy aj lekárov z Bratislavy.1.4 Rakúska príručka – sprievodca vysielačmi http:www.regulaciavysielacov.sk/…prirucka.pdf


1.5 Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagne­tickými poľami (2008/2211(INI)) http:www.regulaciavysielacov.sk/…rlamentu.pdf


1.6 Portál Elektrosmog info http://elektrosmog.voxo.eu


Čítajte tieto sekcie:

Odborno-Technické hľadisko
Zdravotno-Medicínske hľadisko
Právne hľadisko
Estetické hľadisko

Podporte výzvu

2. výzva na novelu vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Výzvu podpísalo ku dňu 2.2.2018 viacero odborných autorít z oblasti medicíny, fyziky a práva (zoznam v tomto dokumente)

1. výzva na novelu vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí