15.1.2015

Pridali sme nové informačné materiály:

  1. Protokol z merania EMG ziarenia v Tatranskej Polianke /Ing. Pavel Bellus, 2014/
  2. Informácie o regulácii BTS v Indii /2013/ http://tech.sme.sk/…ielacov.html
  3. Pokyny k výstavbe vysielačov /Rakúsko, v nemčine/: Odporúčania Rakúskou lekárskou komorou príručka: Leitfaden Senderbau Wien 2012 – („Sprievodca výstavbou vysielačov“) http://www.elektrosmog-messung.at/…rbau_LSB.pdf

12.9.2014

Dňa 12.9.2014 zasadala Mestská rada, ktorá odporučila schváliť obstaranie zmeny územného plánu na riešenie novozvolenému mestskému zastupiteľšstvu po komunálnych voľbách 2014.
Viac informácií

12.8.2014

Komisia MZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie prijala dňa 12.8.2014 nas­ledovné uznesenie: uznesenie č. 8–2014
Komisia sa stotožnila s myšlienkou regulácie vysielačov na území mesta a odporučila schváliť obstaranie Zmien a doplnkov 2014 ÚpN mesta Prešov na úpravu regulatívu pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb na území mesta Prešov podl'a návrhu občianskej iniciatívy